เกี่ยวกับเรา

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 34
บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2528 จากการเริ่มได้เป็นตัวแทน
ผู้จำหน่ายสินค้า3M ประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์
ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
กลุ่มสินค้าเทปกาว จนถึงปัจจุบันย่างก้าวสู่ปีที่ 34
ของการดำเนินธุรกิจด้านค้าส่ง และค้าปลีกในด้าน
Computer Supplies (HP, EPSON, Canon,
Brother, SAMSUNG) ในปัจจุบันทางบริษัทฯ
สามารถแบ่งกลุ่ม ธุรกิจได้ทั้งหมด 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้วยกัน คือ


1.กลุ่มผลิตภัณฑ์บันทึกข้อมูล (Data Storage) 
โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทน จำหน่ายแต่ผู้เดียว
ในประเทศไทยสำหรับกลุ่มสินค้า CD-R, DVD-R/
+R,CD-RW ของแบนด์ HP ร่วมถึงสินค้ากลุ่มเทป
บันทึกข้อมูล ของผลิตภัณฑ์ SONY IMATON Princo

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ในห้องประชุม
บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายหลักในสินค้า
โปรเจคเตอร์ของ EPSON ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัท เอปสัน ประเทศไทย
ตัวแทน จำหน่ายหลัก Visualizer ของ AVer 
ที่ได้รับการแต่งแต่งจากบริษัท เอเวอร์มีเดีย ประเทศไทย
และตัวแทนจำหน่ายหลัก โปรเจคเตอร์ ของ SONY 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โซนี่ ประเทศไทย

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่
และงานป้ายโฆษณา บริษัทฯ เป็นผู้นำจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับ
การยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ระดับโลก
ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหลักทั้งเครื่องพิมพ์ภาพ Indoor และหมึกพิมพ์ภาพ
จากบริษัท HP ประเทศไทย และ EPSON ประเทศไทยรวมถึงเป็นผู้จำหน่าย
เครื่องพิมพ์ภาพ และเครื่องตัดสติกเกอร์ที่สามารถพิมพ์
และตัดสติกเกอร์ได้ภายในเครื่องเดียวกัน ของ ผลิตภัณฑ์ ROLAND 

4. กลุ่มหมึกพิมพ์ / หัวพิมพ์
รองรับเครื่องพิมพ์หลากหลายรุ่น ภายใต้แบรนด์
HP, EPSON,ROLAND, Samink, Galaxy

5. กลุ่มวัสดุพิมพ์
หลากหลายชนิดทั้ง Indoor, Outdoor
ภายใต้แบรนด์ 3M , Avery,Sihl, Fuhshuen, Orajet. 

 

ที่ตั้ง บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
55/3 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวดนนทบุรี 11130
โทร 02-422-8422,02-432-6633 แฟกซ์ 02-422-8423,02-432-6006

Visitors: 14,021